Faculty Members

Applied Life Sciences

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biomolecular Chemistry AKIYAMA
Kohki

INUI
Takashi

TANIMORI
Shinji
AKAGAWA
Mitsugu

ISHIBASHI
Osamu

KAI
Kenji

SONODA
Motohiro
NISHIMURA
Shigenori
Applied Biological Sciences KATAOKA
Michihiko

KAWAGUCHI
Takashi

SAKAMOTO
Tatsuji

YAMAJI
Ryoichi
FUJIEDA Nobutaka
HARADA
Naoki

KISHIDA
Masao

SUMITANI
Jun-ichi

TANI
Shuji

UEDA
Mitsuhiro
NAKAZAWA
Masami
HIBINO
Takeshi

MIURA
Natsuko
Integrated Bioscience AOKI
Koh

KOIZUMI
Nozomu

OHTA
Daisaku

SUGIMOTO
Kenji
INADA
Noriko

IWATA
Yuji

MISHIBA
Kei-ichiro

OGATA
Yoshiyuki

OKAZAWA
Atsushi
OGAWA
Takumi
FUKADA
Takashi
Plant Production Science TAKANO
Junpei

TOJO
Motoaki

YOKOI
Shuji
SHIOZAKI
Shuji

YAMAGUCHI
Yube
FURUKAWA
Hajime

MATUMURA
Atsushi

MOCHIZUKI
Tomofumi

TEZUKA
Takahiro

WADA
Teruo
YANASE
Masanori
University Farm IMAHORI
Yoshihiro
OHE
Masamichi