Faculty Members

Applied Life Sciences

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Biomolecular Chemistry AKIYAMA
Kohki

INUI
Takashi

KASAI
Naoya

TANIMORI
Shinji
AKAGAWA
Mitsugu

ISHIBASHI
Osamu

SONODA
Motohiro
KAI
Kenji
NISHIMURA
Shigenori
Applied Biological Sciences KATAOKA
Michihiko

KAWAGUCHI
Takashi

KITAMURA
Shinichi

SAKAMOTO
Tatsuji

YAMAJI
Ryoichi
FUJIEDA Nobutaka
KISHIDA
Masao

SUMITANI
Jun-ichi

TANI
Shuji

UEDA
Mitsuhiro
HARADA
Naoki

HIBINO
Takeshi

NAKAZAWA
Masami
Integrated Bioscience AOKI
Koh

KOIZUMI
Nozomu

OHTA
Daisaku

SUGIMOTO
Kenji
MISHIBA
Kei-ichiro

OGATA
Yoshiyuki

OKAZAWA
Atsushi
FUKADA
Takashi

IWATA
Yuji

OGAWA
Takumi
Plant Production Science TAKANO
Junpei

TOJO
Motoaki

YOKOI
Shuji
SHIOZAKI
Shuji

YAMAGUCHI
Yube
FURUKAWA
Hajime

MOCHIZUKI
Tomofumi

TEZUKA
Takahiro

WADA
Teruo
MATUMURA
Atsushi

YANASE
Masanori
University Farm IMAHORI
Yoshihiro
OHE
Masamichi