Faculty Members

Veterinary Science

Structural and Functional Biosciences for Animals

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Integrated Structural
Biosciences
OGAWA
Kazushige

OKADA
Toshiya

YAMATE
Jyoji
IZAWA
Takeshi

KUWAMURA
Mitsuru

NAKAJIMA
Takayuki
KONDO
Tomohiro
Integrated Functional
Biosciences
KOMORI
Masayuki

TAKEUCHI
Tadayoshi
AZUMA
Yasutaka

KATAHIRA
Jun

MORIYAMA
Mitsuaki

NAKAJIMA
Hidemitsu

TAKANO
Katsura

Veterinary Environmental Sciences

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Bioenvironmental
Sciences
MIYAKE
Masami

WATARAI
Shinobu
MATSUZAWA
Takeshi

NISHIMURA
Kazuhiko

YASUGI
Mayo
IWASAKI
Tadashi

NAKAGAWA
Hiroshi
Infections
Deseases Control
MUKAMOTO
Masafumi

YAMASAKI
Shinji
HINENOYA
Atsushi

MATSUBAYASHI
Makoto

SETO
Yoshiyuki

TAJIMA
Tomoko
KOHDA
Tomoko

Veterinary Clinical Sciences

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Advanced
Pathobiology
KAWATE
Noritoshi

SUGIURA
Kikuya

TAMADA
Hiromichi
HATOYA
Shingo

MATSUYAMA
Satoshi

NOGUCHI
Shunsuke
KOYAMA
Keisuke
Advanced Clinical
Medicine
AKIYOSHI
Hideo

HASEGAWA
Takashi

SASAI
Kazumi

SHIMADA
Terumasa
FUJIMOTO
Yuka

FURUYA
Masaru

NISHIDA
Hidetaka

TANI
Hiroyuki

SHIMAMURA
Shunsuke
MIE
Keiichiro

SAKAI
Kousei

Veterinary Medical Center

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Veterinary Medical Center SHIMADA
Terumasa
SHIMAMURA
Shunsuke
SAKAI
Kousei