Faculty Members

Veterinary Science

Structural and Functional Biosciences for Animals

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Integrated Structural
Biosciences
OGAWA
Kazushige

OKADA
Toshiya

YAMATE
Jyoji
IZAWA
Takeshi

KUWAMURA
Mitsuru

NAKAJIMA
Takayuki
KONDO
Tomohiro
Integrated Functional
Biosciences
KOMORI
Masayuki

NAKAMURA
Yoichi

TAKEUCHI
Tadayoshi
AZUMA
Yasutaka

MORIYAMA
Mitsuaki

NAKAJIMA
Hidemitsu

TAKANO
Katsura

Veterinary Environmental Sciences

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Bioenvironmental
Sciences
MIYAKE
Masami

WATARAI
Shinobu
NISHIMURA
Kazuhiko

MATSUZAWA
Takeshi

YASUGI
Mayo
IWASAKI
Tadashi

NAKAGAWA
Hiroshi
Infections
Deseases Control
MUKAMOTO
Masafumi

YAMASAKI
Shinji
MATSUBAYASHI
Makoto

SETO
Yoshiyuki

TAJIMA
Tomoko

HINENOYA
Atsushi
KOHDA
Tomoko

Veterinary Clinical Sciences

Course Professor Associate
Professor
Lecturer Assistant
Professor
Advanced
Pathobiology
SUGIURA
Kikuya

TAMADA
Hiromichi
KAWATE
Noritoshi

NOGUCHI
Shunsuke

HATOYA
Shingo

MATSUYAMA
Satoshi
Advanced Clinical
Medicine
AKIYOSHI
Hideo

SASAI
Kazumi

SHIMADA
Terumasa

HASEGAWA
Takashi
SHIMAMURA
Shunsuke

TANI
Hiroyuki

FUJIMOTO
Yuka

FURUYA
Masaru
MIE
Keiichiro